หลักเกณฑ์การสมัคร

หลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. ประชาชนอายุ 20 ปีขึ้นไป ที่สนใจร่วมเป็นจิตอาสาในชุมชน ซึ่งอาจได้แก่ อสม. ผู้นำชุมชน หรือกลุ่มประชาชนที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ รวมตัวกัน
 2. สมัครเป็นทีม ทีมละ 4 คน เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน และผู้ร่วมดำเนินโครงการ 3 คน ทั้งนี้ต้องไม่มีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมดำเนินโครงการในทีมตลอดการดำเนินโครงการ รวมถึงผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมดำเนินโครงการแต่ละทีมต้องไม่ซ้ำกัน
 3. ต้องมีประสบการณ์การทำงานในชุมชน
 4. สมาชิกในทีมทุกคนจะต้องร่วมกันดำเนินโครงการรณรงค์และรับผิดชอบโครงการของทีมตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการดำเนินงาน

หลักเกณฑ์การสมัครเข้าแข่งขัน

 1. กรอกแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมประกวดพร้อมเอกสารแนบตามที่กำหนด โดยสมัครผ่านwww.oryor.com/volunteer และไปรษณีย์ลงทะเบียน (โดยพิจารณาวันที่ประทับตราไปรษณีย์ส่ง) ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560
 2. เป็นโครงการที่มีที่ปรึกษาโครงการท่านใดท่านหนึ่ง ดังนี้ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุข กทม.ประจำเขต (อสส.)

การสนับสนุนโครงการ

 1. โครงการจิตอาสาที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการ โครงการละ 80,000 บาท และจะต้องมารับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ในการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ อย. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก (กรณีที่มีความจำเป็นต้องพัก) ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันให้กับทีมจิตอาสา ตามหลักเกณฑ์ที่ อย.กำหนด
 2. โครงการจิตอาสาที่ผ่านการคัดเลือก อย.จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ทีมละ 4 คน ในการมานำเสนอผลงาน

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. จิตอาสาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการอย่าหลงเชื่อง่าย (ธีม : จิตอาสาชุมชน ไม่หลงกลโฆษณา) ได้ทาง www.oryor.com/volunteer และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

หลักเกณฑ์การให้คะแนนรอบคัดเลือก 6 ทีม (เต็ม 100 คะแนน)

 1. กลยุทธ์ รูปแบบ และแผนการดำเนินโครงการ (30 คะแนน)
 2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (20 คะแนน)
 3. ความสมเหตุสมผลของการใช้งบประมาณ (20 คะแนน)
 4. ความชัดเจน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเนื้อหาครอบคลุม (15 คะแนน)
 5. ความยั่งยืนของโครงการ (15 คะแนน)

หลักเกณฑ์การให้คะแนนรอบคัดเลือกรอบตัดสิน (เต็ม 100 คะแนน)

 1. ความสำเร็จของโครงการที่เป็นรูปธรรมชัดเจน (30 คะแนน)
 2. ความชัดเจน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเนื้อหาครอบคลุม (25 คะแนน)
 3. การตอบรับและการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย (15 คะแนน)
 4. การขยายผลและความยั่งยืน (15 คะแนน)
 5. การดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (10 คะแนน)
 6. เทคนิคการนำเสนอ (5 คะแนน)

รางวัลเกียรติยศแด่ผู้ที่มีหัวใจจิตอาสา

อย. จัดงานแถลงข่าวเพื่อยกย่องและชมเชยจิตอาสาที่อุทิศตนและทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยเชิญทีม จิตอาสาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงานแถลงข่าวทุกท่าน พร้อมกับตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในจังหวัดที่ทีมจิตอาสาอยู่
โดยมีการมอบรางวัล ดังต่อไปนี้

 1. เงินรางวัลดีเด่นสำหรับเงินรางวัลแก่ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (จำนวน 1 รางวัล) 50,000 บาท
 2. เงินรางวัลแก่ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (จำนวน 1 รางวัล) 30,000 บาท
 3. เงินรางวัลแก่ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (จำนวน 1 รางวัล) 20,000 บาท
 4. เงินรางวัลแก่ทีมที่ได้รับรางวัลชมเชย (จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท) 30,000 บาท
 5. โล่และใบประกาศเกียรติคุณ มอบให้แก่จิตอาสาทุกท่านที่ผ่านการคัดเลือก
 6. โล่เกียรติคุณ มอบให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ให้การสนับสนุนทีมจิตอาสาที่ผ่านการคัดเลือก

ลิขสิทธิ์

ผลงานการสร้างสรรค์โครงการที่ส่งเข้าประกวดตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยทาง อย. สามารถนำโครงการ รูปแบบ สื่อ
และ/หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโครงการ ไปใช้ในการขยายผลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไปได้