รายละเอียดข่าวกิจกรรม

ประกาศแล้ว!! สุดยอดโครงการจิตอาสาชุมชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

ประกาศแล้ว!! สุดยอดโครงการจิตอาสาชุมชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

 

           อย. เผยโฉมจิตอาสาชุมชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 จากทั่วประเทศ ที่มีใจอาสา รวมตัวกันเป็นทีม

และดำเนินกิจกรรมรณรงค์ในหัวข้อที่เกี่ยวกับปัญหาในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของชุมชนตนเอง เพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาพดี ไม่หลงกลโฆษณาลวง โดยคัดเลือกจาก 18 ทีมทั่วประเทศที่ส่งโครงการเข้าประกวด  ให้เหลือรอบสุดท้าย 6 ทีม 6 จังหวัด เพื่อดำเนินการจริงในชุมชน โดยมีผลการตัดสินสรุปได้ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมหนองอีบุตรอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมกุดขอนแก่นอาสาพัฒนาชุมชน ไม่หลงกลโฆษณา จังหวัดขอนแก่น

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมโรงพยาบาลสร้างสรรค์ อย. สร้างเสริม จังหวัดเพชรบูรณ์

รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 1. ทีม อส.คบ. ชอนสมบูรณ์ จังหวัดลพบุรี 2. ทีมกุดชุมพัฒนา จิตอาสาชุมชน ไม่หลงกลโฆษณา จังหวัดยโสธร และ 3. ทีมจิตอาสาโมคลาน สร้างสุขด้วยงาน คบส. จังหวัดนครศรีธรรมราช

Download ภาพกิจกรรมทั้งหมด