รายละเอียดข่าวกิจกรรม

การประกวด จิตอาสาสร้างสรรค์ อย.สร้างเสริม

โครงการอย่าหลงเชื่อง่าย (ธีม: จิตอาสาชุมชน ไม่หลงกลโฆษณา) โครงการอย่าหลงเชื่อง่าย (ธีม: จิตอาสาชุมชน ไม่หลงกลโฆษณา)เป็นโครงการที่กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดทำขึ้นเพื่อให้จิตอาสาในชุมชนช่วยรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้แก่คนรอบข้างและคนในชุมชน เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การไม่ใช้ยาที่มีการลักลอบผสมสารสเตียรอยด์ ยาชุด หรือยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา การไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารห้ามใช้ การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เป็นต้น และเพื่อสร้างชุมชนที่สามารถดูแลตนเอง มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง มีสุขภาพที่แข็งแรง ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันทางความรู้ ไม่หลงเชื่อสื่อโฆษณาที่หลอกลวงหรืออวดอ้างสรรพคุณที่เกินจริง
ลักษณะโครงการ: การประกวดโครงการจิตอาสาชุมชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
กลุ่มเป้าหมาย : จิตอาสาในชุมชน ซึ่งอาจได้แก่ อสม. ผู้นำชุมชน หรือกลุ่มประชาชนที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ รวมตัวกันเป็นทีม ๆ ละ 4 คน
หัวข้อรณรงค์ดำเนินงานโครงการ : กลุ่มจิตอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยนำเสนอรูปแบบโครงการให้มีกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบต่าง ๆ แก่คนในชุมชนที่ทีมจิตอาสาจะรณรงค์ในหัวข้อดังนี้
- รณรงค์ลดการบริโภคอาหาร หวาน มัน เค็ม
- รณรงค์ไม่ใช้ยาที่มีการลักลอบผสมสารสเตียรอยด์ยาชุด หรือยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา
- รณรงค์ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารห้ามใช้
- รณรงค์ให้ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล