ประกาศเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือที่ถูกเพิกถอนใบรับจดแจ้งและให้เรียกเก็บคืน

25 Mar 2020 /

           สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีคำสั่ง เรื่อง เพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางและให้เรียกเก็บคืนเครื่องสำอาง ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้นตามมาตรา 27 (4) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือขาย เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ โดยปริมาตร (volume by volume)

          เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการเครื่องสำอางได้ออกประกาศกำหนดให้เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือที่มีแอลกอฮอล์ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ โดยปริมาตร (volume by volume) เป็นเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอประกาศรายชื่อเครื่องสำอางที่ถูกเพิกถอนใบรับจดแจ้งและให้เรียกเก็บคืน จำนวน ๒๔ รายการ ดังนี้


บทความที่เกี่ยวข้อง