อย. แจง ขอให้เก็บรักษาวัคซีนในอุณหภูมิที่เหมาะสม

29 Jun 2021 /

           อย. แจง ขอให้เก็บวัคซีนในอุณหภูมิที่เหมาะสม พบจุดฉีดวัคซีน 1 แห่ง มีลักษณะสารละลายของวัคซีนรวมตัวเป็นเจสใสติดในขวด ซึ่งพบจำนวน 110 ขวด ยังไม่ได้ฉีดและไม่พบจุดฉีดอื่นในล็อตดังกล่าว ย้ำวัคซีนมีคุณภาพมาตรฐาน

            นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  ได้รับรายงานจุดฉีดวัคซีน 1 แห่ง  รุ่นการผลิต C202105079 เลขทะเบียน 1C 3/64 (NBC) รุ่นการผลิต C202105079 วันที่ผลิต 10.05.2021 วันหมดอายุ 09.11.2021 มีลักษณะสารละลายของวัคซีนมีการรวมตัวเป็นเจลใสติดบริเวณด้านในของขวดวัคซีน และเจลดังกล่าวไม่หายไปหลังการเขย่า ซึ่งจากรายงานพบวัคซีนจำนวน 110 ขวด ยังไม่ผ่านการฉีดและเรียกเก็บคืนทันที และไม่ได้รับรายงานจากจุดฉีดอื่น พร้อมส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ย้ำวัคซีนโควิด-19 มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีความปลอดภัย อย. พิจารณาแล้วเห็นว่าปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากกระบวนการเก็บรักษาและการขนส่งที่ไม่ควบคุมอุณหภูมิให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติในทะเบียนตำรับยา คือ 2-8 องศาเซลเชียส ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ใด้รับวัคซีนที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และปลอดภัย อย. จึงเห็นควรให้แจ้งเตือนเฝ้าระวังการเก็บรักษาวัคซีนให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการวัคซีน ของกรมควบคุมโรค ซึ่งระบุคำแนะนำสำหรับการเก็บรักษาวัคซีนโควิด-19 ของ บริษัท Sinovac Life Sciences จำกัด ให้เก็บไว้ที่ชั้นกลางหรือชั้นที่ 2 ของตู้เย็น และห่างจากจุดปล่อยความเย็น

            ทั้งนี้ การขนส่งวัคซีนโควิด-19 มีมาตรฐานการขนส่ง การเก็บรักษา จากต้นทางถึงปลายทาง  มีตัวเช็คอุณหภูมิที่ 2-8 องศาเซลเซียส ต้องเก็บรักษาในตู้เย็นเก็บวัคซีนที่มีความเย็นพอเหมาะ และไม่เย็นเกินไป ก่อนการฉีดวัคซีน จะต้องมีการตรวจสอบก่อนทุกครั้ง และการตรวจสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ซึ่งทุกจุดมีการควบคุมและเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ รองเลขาธิการฯ กล่าวในที่สุด