มาตรการทางสาธารณสุข เรื่อง การเว้นระยะห่างจากสังคม (Social distancing)

23 Mar 2020 /

เพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัสโรค ตามมาตรการ ในการเว้นระยะห่างทางสังคม ไม่อยู่รวมกันหนาแน่น ควรเก็บตัวอยู่บ้านให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ไม่พบปะสังสรรค์ ลดการไปสถานที่สาธารณะ ลดการให้บริการ ลดกิจกรรมที่มีคนหนาแน่น โดยไม่เกิน 50 คน ดังนี้
1. จัดระยะห่างระหว่างบุคคลไม่ว่าจะเป็นการ นั่ง ยืน ต่อคิว ไม่น้อยกว่า 1 - 2 เมตร
2. มีแอลกอฮอล์เจล 70 % เพื่อทาความสะอาดมือ กระจายทั่วอาคารบริการ หรือสถานที่จัดงาน
3. ลดการจับสัมผัสของใช้ สิ่งของร่วมกัน ล้างมือทาความสะอาดมือบ่อย ไม่สัมผัสใบหน้าตนเอง
4. ผู้ที่มีอาการไข้หวัด ไข้ไอ เจ็บคอ แน่นหน้าอกไม่ควรเข้าร่วมงาน
5. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
ตัวอย่างการจัดระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร ในสถานที่หรือสถานการณ์ ต่างๆ ดังนี้
1. การจัดที่นั่งในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ
ควรจัดที่นั่งสาหรับพระภิกษุ ให้มีระยะห่างกัน 1-2 เมตร และจัดที่นั่งผู้เข้ารับการฟังการสวดพระอภิธรรม ระยะห่าง 1-2 เมตร ดังรูป
2. การจัดที่นั่งและการประกอบพิธีฌาปนกิจศพ
2.1 นั่งเดิน ต่อคิวโดยมีการกาหนดจุดยืนและเดินโดยห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร
2.2 ประชาชนทั่วไปควรจัดวางดอกไม้จันทน์ด้านล่าง เพื่อลดความแออัดบนเมรุ
2.3 กาหนดทิศทางการเดิน เป็นแนวเดียวกัน โดยรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร

3. การร่วมรับประทานอาหาร
3.1 ส่งเสริมให้รับประทานอาหารจานเดียว หรืออาหารแบบกล่อง ไม่รับประทานร่วมกัน หาก
รับประทานร่วมกันต้องใช้ช้อนกลางส่วนบุคคล นั่งห่างกัน 1-2 เมตร ทั้งระหว่างโต๊ะ และระหว่างบุคคล โดย
ขอให้งดอาหารแบบบุฟเฟ่ต์
3.2 ผู้เสิร์ฟอาหารใส่ผ้าปิดปาก และล้างมือก่อนเสิร์ฟทุกครั้ง
3.3 ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลทาความสะอาดมืออย่างทั่วถึง

4. การใช้รถร่วมกัน
4.1 คนขับ และผู้โดยสารควรสวมผ้าปิดปากทุกคน
4.2 ควรมีระยะห่างเว้นที่นั่ง ไม่ให้แออัด
4.3 มีแอลกอฮอล์เจล 70 % เพื่อทาความสะอาดมือทุกคัน

5. การเข้าคิวเข้ารับบริการทั้งของภาครัฐและเอกชน
การเข้าคิวเข้ารับบริการทั้งของรัฐและเอกชน เช่น ธนาคาร ร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า
ธนาคาร หรือสถานบริการ เพื่อรับอาหาร ชาระเงิน กดเงิน ล้างมือ เข้าห้องน้า ฯลฯ
5.1 เข้าคิวให้เป็นระเบียบ พักรอ ให้มีระยะห่าง 1-2 เมตร
5.2 ไม่เดินใกล้กัน โดยกาหนดจุดให้มีระยะห่าง 1-2 เมตร และกาหนดจุดยืน จุดพักรอ ให้ชัดเจน
6. การรับบริการจากส่วนราชการ
6.1 เข้าคิวให้เป็นระเบียบ พักรอ ให้มีระยะห่าง 1-2 เมตร
6.2 ไม่เดินใกล้กัน โดยกาหนดจุดให้มีระยะห่าง 1-2 เมตร และกาหนดจุดยืน จุดพักรอ ให้ชัดเจน
7. การจัดที่นั่งประชุม
7.1 จัดที่นั่ง ให้มีระยะห่าง 1-2 เมตร
7.2 กาหนดทิศทางการเดินเข้าไปนั่งให้เป็นทิศทางเดียว หรือ ไม่เดินสวนทางกัน
8. การจัดบริการในร้านสะดวกซื้อ
8.1 กาหนดให้มีจุด เดิน และหยุดตามจุด (X) ไม่ให้ใกล้กันกว่า 1-2 เมตร ทุกช่องทางเดิน
8.2 อาจกาหนดทิศทางการเดินให้เหมาะสม เพื่อลดการสัมผัส ระหว่างบุคคล
1 เมตร 1 เมตร
9. การจัดบริการในห้างสรรพสินค้า
9.1 แต่ล่ะ Department ต้องกาหนดให้มีระยะห่าง 1-2 เมตร ได้
9.2 กาหนดให้การเดินไม่ใกล้กว่าจุดที่กาหนดไว้ เช่น กาหนดให้แต่ละ Department ติด
เครื่องหมายของการยืน (X) เดินรักษาระยะห่าง รวมทั้งบริเวณโถงด้วย และกาหนดทิศทางการเดิน เพื่อลดการ
สัมผัสระหว่างบุคคล