วัคซีนในผู้สูงอายุ

26 Nov 2021 /

เมื่ออายุมากขึ้น ระบบภูมิคุ้มกันจะอ่อนแอลงตามอายุ ทำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนหนุ่มสาวทั่วไป มีการติดเชื้อที่รุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายกว่า  ดังนั้นการได้รับวัคซีนจะเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ลดการเกิดโรค  และลดความรุนแรงของโรค  วันนี้มาติดตามกันว่า 4 วัคซีนที่ผู้สูงอายุควรฉีดมีอะไรบ้าง

  1. วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

    ผู้สูงอายุที่เป็นไข้หวัดใหญ่  อาจเกิดหลอดลมอักเสบและปอดบวม หรือบางรายมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน อาจทำให้เสียชีวิตได้

    แนะนำ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 1 เข็ม ทุกปี

  1. วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม

    โรคปอดบวมมีสาเหตุสำคัญจากเชื้อนิวโมค็อกคัส  ซึ่งอาจมีการติดเชื้อในกระแสเลือดและเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้ ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ

    แนะนำ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมชนิด 13 สายพันธุ์ 1 เข็ม ตามด้วยชนิด23 สายพันธุ์ 1 เข็ม
ห่างกัน 1 ปี

  1. วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด

    โรคงูสวัดเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดเดียวกันกับโรคอีสุกอีใส ทำให้เกิดตุ่มน้ำใสตามแนวเส้นประสาท ซึ่งเมื่อเราสุขภาพอ่อนแอ เชื้อก็จะกลับมาเป็นขึ้นใหม่ และการกลับมาเป็นซ้ำ ในผู้สูงอายุจะมีอาการอักเสบของเส้นประสาทที่ทำให้มีอาการปวดรุนแรงและเรื้อรัง

    แนะนำ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด 1 เข็ม เพียงครั้งเดียว โดยแนะนำให้ฉีดในผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปีทั้งที่มีประวัติเคยเป็นอีสุกอีใสและไม่เคยเป็นอีสุกอีใส

  1. วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน
  • โรคบาดทะยัก  หากเกิดแผลในผู้สูงอายุจะมีโอกาสติดเชื้อบาดทะยักได้ง่าย  ทำให้เกิดกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง  หายใจลำบาก หากมีอาการรุนแรงอาจเสียชีวิตได้
  • โรคคอตีบที่รุนแรงทำให้หายใจลำบาก หากมีอาการรุนแรงอาจเสียชีวิตได้
  • โรคไอกรนทำให้ไอต่อเนื่องอย่างรุนแรง

แนะนำ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน 1 เข็ม และวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ ทุก 10 ปี

 

ข้อมูลอ้างอิง : 

วัคซีนในผู้สูงอายุ | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (mahidol.ac.th)

พาผู้สูงอายุไปฉีดวัคซีน | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (mahidol.ac.th)

วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (mahidol.ac.th)

วัคซีนงูสวัด | โดยคณะเภสัชฯ ม.มหิดล (mahidol.ac.th)

Shingles Zostavax Vaccination | What You Should Know | CDC